Mẫu hợp đồng thuê nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước

Hai Bên cùng cam kết thực hiện đúng các nội dung đã thỏa thuận trong Hợp đồng này. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh những vấn đề mới thì hai bên thỏa thuận lập phụ lục hợp đồng, phụ lục của Hợp đồng này có giá trị pháp lý như hợp đồng chính.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

 

 

.........., ngày........tháng ........năm.........

 

HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ Ở XÃ HỘI

Số ......../HĐ

 

Căn cứ Bộ Luật Dân sự;

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 25 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội;

Căn cứ Thông tư s 20/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng hưng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định s 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội;

Căn cứ đơn đề nghị thuê nhà ở xã hội của ông (bà)………………………………………………. ngày ………. tháng ……. năm …………………

Căn cứ49…………………………………………………………………………………………………

Hai bên chúng tôi gồm:

BÊN CHO THUÊ NHÀ Ở (sau đây gọi tắt là Bên cho thuê):

- Tên đơn vị (1): ……………………………………………………………………………………………

- Họ và tên (2): …………………………………………………………………………………………….

- Số CMND (3) (hộ chiếu hoặc thẻ quân nhân hoặc thẻ căn cước công dân) số …………………. cấp ngày ……….……..……………….. tại ………………………………………………………….

- Địa chỉ liên hệ: …………………………………………………………………………………………

- Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………………………..

- Điện thoại: …………………………………………… Fax (nếu có):……………………………….

Số tài Khoản: ……………………………. tại Ngân hàng: ………………………………………….

- Mã số thuế: ……………………………………………………………………………………………

BÊN THUÊ NHÀ Ở (sau đây gọi tắt là Bên thuê):

- Tên đơn vị (4): ………………………………………………………………………………………….

- Người đại diện theo pháp luật (5)………………………………………………………………….

- Ông (bà) (6): …………………………………………… là đại diện cho……………………………. thuê nhà ở có tên trong phụ lục A đính kèm theo hợp đồng này (nếu có).

- Số CMND (7) (hộ chiếu hoặc thẻ quân nhân hoặc thẻ căn cước công dân) số …………………. cấp ngày ……….……..……………….. tại ………………………………………………………….

- Địa chỉ liên hệ: …………………………………………………………………………………………

- Hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú…………………………………………………………………..

- Điện thoại: ……………………………………………………………………………………………..

Hai bên thống nhất ký kết hợp đồng thuê nhà ở xã hội với các nội dung sau đây:

Điều 1. Các thông tin về nhà ở cho thuê

1. Loại nhà ở (căn hộ chung cư hoặc nhà ở riêng lẻ): ……………………………………………..

2. Địa chỉ nhà ở: ………………………………………………………………………………………..

3. Diện tích sử dụng …………………. m2 (đối với căn hộ chung cư là diện tích thông thủy)

4. Các thông tin về phần sở hữu riêng, phần sở hữu chung, phần sử dụng riêng, phần sử dụng chung (nếu là căn hộ chung cư):……………………………………………………………………….

5. Các trang thiết bị chủ yếu gắn liền với nhà ở: …………………………………………………….

6. Đặc Điểm về đất xây dựng: …………………………………………………………………………

(Có bản vẽ sơ đồ vị trí nhà ở, mặt bằng nhà ở đính kèm Hợp đồng này)

Điều 2. Giá thuê nhà ở, phương thức và thời hạn thanh toán

1.